Đề nghị kiểm tra 67 hồ sơ không xử phạt của Chủ tịch thành phố Vĩnh Yên

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị kiểm tra 67 hồ sơ không xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; nếu phát hiện vi phạm thì xử lý trách nhiệm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kết luận số 14/KL-BTNMT kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết luận cho biết, năm 2021 có 541 vụ việc vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tương ứng số tiền xử phạt gần 5 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực đất đai có 360 vụ vi phạm, lĩnh vực môi trường 93 vụ vi phạm, khoáng sản 87 vụ vi phạm và lĩnh vực tài nguyên nước có một vụ vi phạm.

Có một vụ vi phạm đã được chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; một vụ vi phạm được cơ quan tố tụng chuyển để xử lý vi phạm hành chính.

Đề nghị kiểm tra 67 hồ sơ không xử phạt của Chủ tịch thành phố Vĩnh Yên - 1

Trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Yên).

Kết luận cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo Nghị định số 91/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Mặc dù được quan tâm, tuy nhiên, công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa thực sự đi vào chiều sâu, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. 

"Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh Vĩnh Phúc chưa đáp ứng so với nhu cầu, yêu cầu nhiệm vụ", kết luận nêu rõ.

Qua kiểm tra xác suất 19 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính năm 2021 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên (13/81 hồ sơ) và Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (6/6 hồ sơ), đoàn kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại và sai sót. Một số biên bản vi phạm hành chính ghi thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, không ghi thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm….

Một số biên bản mô tả hành vi vi phạm chưa rõ ràng, đầy đủ các thông tin để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm, áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; người ký biên bản không ký vào từng tờ của biên bản theo quy định; không ghi nhận tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên không ban hành quyết định xử phạt đối với 76 trường hợp (bao gồm 9 hồ sơ đã được kiểm tra và 67 hồ sơ chưa kiểm tra); áp dụng mức phạt không đầy đủ với hành vi vi phạm; áp dụng không đúng hình thức phạt bổ sung; xử phạt không đúng hành vi vi phạm; một số trường hợp không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả  theo quy định,…

Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng không có các trường hợp khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, qua trao đổi và làm việc với cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường được biết thực tế vẫn có trường hợp khiếu nại của tổ chức, cá nhân đối với quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc có các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đồng thời phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm đất đai theo thẩm quyền.

Đề nghị kiểm tra 67 hồ sơ không xử phạt của Chủ tịch thành phố Vĩnh Yên - 2

Thành phố Vĩnh Yên (Ảnh: TTXVN).

Đặc biệt, chỉ đạo kiểm tra 67 hồ sơ không xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên (chưa được kiểm tra); trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định và có báo cáo cụ thể về nội dung này về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc không đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.