Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.
hoi nghi van hoa toan quoc anh 1

Sáng 24/11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại Hội trường Diên Hồng.

hoi nghi van hoa toan quoc anh 2

Trước khi vào hội nghị, các vị lãnh đạo đã tham quan triển lãm với chủ đề "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Một trong những tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm là bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được đăng trên Tạp chí Tiên Phong số 1. Văn kiện do cố Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ.

hoi nghi van hoa toan quoc anh 3

Triển lãm trưng bày các tư liệu thể hiện bề dày lịch sử văn hóa Việt Nam từ sơ khai đến hiện đại.

hoi nghi van hoa toan quoc anh 4

Sau khi tham quan triển lãm, các đại biểu có mặt tại Hội trường Diên Hồng để bắt đầu hội nghị.

hoi nghi van hoa toan quoc anh 5

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày Báo cáo tóm tắt về việc Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

hoi nghi van hoa toan quoc anh 6

Trong sáng và chiều 24/11, Hội nghị sẽ lắng nghe 15 tham luận, bao gồm 3 tham luận của 3 tỉnh thành đại diện 3 miền (Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, An Giang) và các tham luận của đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ...

hoi nghi van hoa toan quoc anh 7

Sau khi nghe các đại biểu tham luận về các vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa; Xây dựng môi trường văn hóa để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam... Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới.